Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

A Klauzál Gábor Társaság javaslatai 2008-ban

a XXII. kerület díszpolgára, illetve a „Mihalik Sándor-díj – Év pedagógusa”-címre

Társaságunk a következő személyeket javasolta a díszpolgári cím és a „Mihalik Sándor-díj – Év pedagógusa-cím” odaítéléséről döntők figyelmébe:
• a Mihalik Sándor-díjra Tóthné Matula Márta tanítónőt
(melléklet: levél a Közoktatási és Sport Iroda vezetőjének).
• a XXII. kerület díszpolgárának címére Márk Gergely rózsanemesítőt és dr. Mercz Árpád borász-tanárt
(melléklet: levél a polgármesternek)


Szabolcs Attila
polgármester
Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Budapest
Városház tér 11.
1221


Tisztelt Polgármester úr!


Társaságunk minden évben egy-egy, Klauzál Gáborral kapcsolatos kiemelt terület köré csoportosítja rendezvényeit. Tavaly, a Batthyány-emlékévben az első felelős magyar mi-niszterelnök volt a KGT-események homlokterében, 2008-ban Klauzál Gábor kistétényi tevékenységének két jelentős iránya, a (rózsa)kertészet és a borászat jelenti az április végi „Klauzál Napok Tétényben” megemlékezéseinek alapját.

Fentiek jegyében idén a „ Budapest, XXII. kerület – Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep díszpolgára” kitüntetésre a kerületünk életében jelentős szerepet be-töltött két jeles személyre teszünk ajánlást.
Egyikük, Márk Gergely a rózsakertészet, a másikuk, Mercz Árpád a borászat területén alkotott kiemelkedőt.


Márk Gergely 1923. október 27-én született Erdélyben, a Marosvásárhelytől 120 km-re lévő Magyarrégenben. 1937-től 1940-ig Marosvásárhelyen kertésztanuló volt, majd 1940 után Bajára költözött, ahol beiratkozott a Kertészeti Tanintézetbe. A háború után 1946-tól 1950-ig a Budapesti Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kará-nak hallgatója volt. Diplomavédését követően az intézet 1950-es megalakulásától 1981. januári nyugdíjazásáig a budatétényi Kertészeti Kutatóintézet munkatársaként dolgozott.

Az intézetben rózsa- és gyógynövény nemesítéssel, továbbá extrém területek kertészeti hasznosítási lehetőségeinek kutatásával foglalkozott. Összegyűjtötte a hazánkban előfor-duló rózsafajtákat, és városrészünkben létrehozta Magyarország első és Európa leghíre-sebb, 2700 fajtából álló, nemzetközi összehasonlításban is kivételes jelentőségű rózsa-kertjét, a Budatétényi Rozáriumot.

1959-től útjára bocsátotta az évente megrendezésre kerülő országos hírű rózsakiállítást, melyet legsikeresebb éveiben több mint 60 000 látogató keresett fel. A kiállítások sikere nyomán kialakult rózsakultusz, és a jelentős kulturális eseménnyé vált rózsakiállítá-sok kerületünk ismertségét, hírét, megbecsültségét gyarapították hazánkban és a nagyvilágban egyaránt.

Kutatói munkáját számos kitüntetéssel és díjjal ismerték el.

1979 – Munka Érdemrend ezüst fokozata
1983 – Munka Érdemrend arany fokozata
1999 – Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
2000 – Rózsanemesítők Római Nemzetközi Versenyének fődíja
2002 – Arany János Közalapítvány a Tudományért Darányi Ignác szakkuratóriumi díja
2003 – Fleischmann Rudolf-díj
– Magyar Gyula Emlékérem
2005 – Rózsanemesítők Római Nemzetközi Versenyének harmadik díja
2007 – Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat)

Márk Gergely egész életének munkásságával érdemelte ki azt, hogy kerületünk a legna-gyobb megbecsülésben részesítse. Amikor a gazdasági helyzet romlása a mezőgazdasági kutatóintézeteket nehéz anyagi helyzetbe sodorta, amikor nyugdíjazásával „hivatalos” pályafutása véget ért, Márk Gergely töretlen tenni akarással, hazaszeretettel és szaktu-dással folytatta értékmegőrző és alkotó rózsanemesítő tevékenységét. Anyagi elismertség híján is újabb és újabb fajták nemesítésén fáradozott, ezeket mindig hazánk értékeiről nevezte el, így a számos nemzetközi elismerést szerzett fajta szűkebb és tágabb hazánk hírét gyarapította.

Nyugdíjazása után Márk Gergely önerőből új rózsakertet teremtett, és a mai napig aktív, eredményes kutató. A nehéz helyzetbe jutott Budatétényi Rózsakert számára felajánlotta, hogy az időközben hiányossá vált rózsaállományt saját állományából ajándékozott rózsa-tövekkel ismét a régi fényéhez segíti.
Úgy gondoljuk, példamutató, kemény, kitartó és eredményes munkássága, a kerület irán-ti szeretete, lojalitása indokolttá teszi azt, hogy Márk Gergelyt Budapest XXII. kerületé-nek díszpolgárává avassák.


Dr. Mercz Árpád 1919. október 26-án született Budafokon. Itt járt elemi és polgári iskolá-ba, majd a Márvány utcai Felsőkereskedelmi Iskolában érettségizett. Iskolai évei alatt szülei budafoki kertjében vett részt a családi gyümölcs- és zöldségkertészkedésben.

Érettségit követően egy év kertészeti gyakorlat után a Kertészeti Tanintézet/Akamédia hallgatója, ott műkertészi oklevelet szerzett, majd a Szőlő- és Borgazdasági Felsőbb Tan-folyamon okleveles szőlész-borászként végzett.
Gyakornokként 1942-ben a budafoki Állami Pincegazdasághoz került, tevékenységét a háborús katonaévek szakították meg, de 1946-os hazakerülése után ugyanott tovább foly-tatta. 1946-47-ben az Állami Szőlészeti és Borászati Szakiskolában tanított, majd az Álla-mi Faiskolák és Szőlőoltvány Telepek Központjába helyezték át.

Mercz Árpád 1952-től 1979-ig, nyugdíjazásáig a Szőlészeti Kutató Intézet tudományos munkatársa, a Borgazdasági Osztály vezetője. Időközben, 1960-ban a Kertészeti Főisko-lán summa cum laude minősítéssel doktori fokozatot szerzett.

A hetvenes évek végétől vendégelőadó a Kertészeti Egyetemen, a Gödöllői Agrártudo-mányi Egyetem Gépészmérnöki Karán, a gyöngyösi és a kecskeméti Kertészeti Főiskolán, kerületünkben a Borászati Szakközépiskolában.

A borászati szakirodalom egyik legtermékenyebb szerzője. Egyaránt írt oktatási tan-könyveket és a szőlő feldolgozását, a bor kezelését segítő könyveket.
Néhány cím a gazdag bibliográfiából:
Borgazdaság, A boroshordó, Korszerű borkezelés, Borászati gépek és kezelésük, Az italgyártás gépei, A must és a bor egyszerű kezelése, Szőlőművelés-borkészítés, Borászati kislexikon.

Egyik legnépszerűbb könyve, „A must és a bor egyszerű kezelése” közel 50 éven át számos kiadást megért, legutóbbi kiadása 2007-ben került a boltokba.
Napjainkban is megtalálhatjuk Mercz Árpád nevét a Kerti Kalendárium rovatvezetője-ként.

Munkáját számos kitüntetéssel jutalmazták.
2006. szeptemberében a Budapesti Corvinus Egyetem „Vasoklevél”-lel ismerte el 65 éves szakmai tevékenységét.

Mercz Árpád – idős kora ellenére – a jelenben is tevékeny résztvevője kerületünk életének, éppúgy találkozhatunk vele a Péter-Pál utcai rendezvényeken, mint a Tangazdaság-ban, vagy a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál helyszínein, ahol visszaemlékezéseit, nem-csak borászoknak hasznos tanácsait jó szívvel fogadják ismerősei, tisztelői.

Életműve, Budafokhoz kötődő-, illetve kutatói-oktatói munkássága, könyvei révén pedig országos kisugárzású tevékenysége alapján dr. Mercz Árpádot méltónak tartjuk a Buda-pest, XXII. Kerület, Budafok-Tétény legmagasabb kitüntető címére.
A Klauzál Gábor Társaság nevében, tisztelettel:

Budapest, 2008. január 30.Dr. Dobos Károly
Elnök

Mátésné Pataki Ágnes
Irodavezető
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Közoktatási és Sport Iroda
Budapest, Duna u. 1-3.
1221Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Klauzál Gábor Társaság 2008-ban a „Mihalik Sándor-díj- Év pedagógusa cím” kitüntetésre Tóthné Matula Mártát a Herman Ottó Általános Iskola tanítónőjét javasolja.

Tóthné Matula Márta 1986 szeptemberében kezdte pedagógiai munkásságát a XXII. kerületi Rákóczi utcai óvodában óvodapedagógusként. 1987. szeptember 1-től a Herman Ottó Általános Iskolában dolgozik megszakítás nélkül immár 21 esztendeje. 1990-ben Budapesti Tanítőképző Főiskolán szerzett tanítói oklevelet, majd 2007-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karán közoktatás vezetetői végzettséget szerezve.
A Klauzál Gábor Társaság tagjai szülőként és volt kollégaként is ismerik Tóthné Matula Márta tevékenységét.
Márti napközis nevelőként kezdte tanítói tevékenységét. Később a Herman Ottó Iskolában alsó tagozaton bevezették az iskolaotthonos oktatási rendszert.
Ettől kezdve Tóthné Matula Márta magyar nyelvet és irodalmat, természetismeretet és technikát tanított a kis tanítványainak.
A tehetséges gyermekek tanítását, versenyeztetését épp úgy szívügyének tekinti, mint a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését, felkarolását.
Bemutató óráin a szülők, pedagógusok egyaránt megcsodálhatják, hogyan vezeti be a magyar nyelv rejtelmeibe a gyerekeket. Pályája során mindig nyitott volt az újításokra, innovatív tevékenységét tanítási módszereinek változatosságában is megfigyelhettük.
Tanítványai a kerületi magyar versenyeken az elmúlt 10 évben rendre az első helyeken végeztek.(Janzsó Annamária, Pósch Orsolya, Zenka Zsuzsanna).
Néhány országos eredmény melyet Márti tanítványai elértek:
Országos Meseíró Pályázat 2002: Zenka Zsuzsanna országos 1 hely (Hódmezővásárhely)
Természetismeret verseny 2003: Gáspár Kristóf kerületi 1. hely
Szivárvány vetélkedő 2007: Janzsó Annamária természetismeret, megye, matematika tantárgyakból az országos döntőn balatoni nyaralást nyert.
4. osztályos tanítványai közül 8-10 tanuló felvételt nyer 8 osztályos gimnáziumi képzésre. Végzett diákjai arról vallanak, hogy Mártival megalapozott a magyar nyelvi tudásukat a felső tagozaton és a középiskolában is sikerrel kamatoztatják.

Osztályfőnökként is sikeres pedagógus. Következetesen és szeretettel neveli a rábízott osztályokat. A szülőkkel harmonikus kapcsolatot alakított ki. Tanácsokat, véleményeket kértek tőle a szülők, és azt megfogadva nevelik gyermeküket. Az osztályközösség formálását a belépő kis első osztályosoknál azonnal megkezdte. Kirándulást, múzeum-látogatást, erdei iskolát, színházi programokat szervezett tanítványainak.
A hátrányos helyzetű tanulókkal külön egyéni felzárkóztatási terv szerint foglalkozik. Tanítványai az alsó tagozat végére, olyan tudást szereztek, mellyel megállják helyüket a felső tagozaton is.
2004 szeptemberétől a kerületi alsó tagozatos tanítók támogatásával elnyerte magyar nyelv és irodalom, természetismeret kerületi tantárgygondozói megbízást. Azóta szervezi a kerületi továbbképzéseket, bemutató órákat, tantárgyi méréseket.
Tanítványait családias légkörben, de kellő következetességgel készíti fel a továbbhaladásra. Személyisége igazi pedagógus egyéniséget takar. Kollégái elismeréssel nyilatkoztak munkájáról. Amikor Tóthné Matula Márta első osztályt vezet megugrik a Herman Ottó Általános Iskolába jelentkező tanulók létszáma. A szülők szívesen veszik, ha Márti néni tanítja gyermeküket.

A Klauzál Gábor Társaság a fentiek alapján 2008-ban Tóthné Matula Mártát javasolja a Mihalik Sándor-díjra.

Bízunk abban, hogy javaslatunk a testület egyetértésével találkozik.

A Klauzál Gábor Társaság nevében tisztelettel:
Dr. Dobos Károly
elnök

Budapest. 2008. január 27.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (46)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (38)
Wolf-kripta (13)