Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzál-bélyeg...

Adalékok a nemzeti bélyegkiadás egy régi adósságának rendezésére tett kísérlethez.


Mi a postabélyeg? A szakmai lexikon szerint: „a postai küldeményekre (levél, levelezőlap, csomag, stb.) felragasztható és azok bérmentesítésére vagy különböző postai pótdíjak (ajánlási, expressz, stb.) és illetékek lerovásának igazolására szolgáló, kisméretű, többnyire színes nyomású postai értékcikk.” (1)
Mi van a postabélyegen? A postabélyegen bélyegábra van, ami nem más, mint „a bélyeg, a rányomott díjjegyes értékcikk, vagy egyéb filatéliai darab eszmei, gondolati, valamint dekoratív tartalmának grafikai eszközökkel való megjelenítése.” (2) A bélyegábrával szembeni követelmény pedig, hogy „egyértelműen fejezze ki a kibocsátás és felhasználás célját és gondolati tartalmát, s az állam neve és az értékjelzés félreérthetetlenül és könnyen felismerhető legyen a bélyegen.” (3)
Mi lehet a postabélyeg kibocsátásnak célja? A postabélyeg kibocsátásának célja lehet többek között „valakiről, valamiről, eseményről való előzetes (hírverő) vagy utólagos megemlékezés; alkalmi bélyeggel, emlékbélyeggel, blokkal.” (4)
A fogalmak tisztázása után, térjünk rá a dolgozat tárgyára, a Klauzál-bélyeggel kapcsolatos kérdésekre... 

A történet talán 2007-ben, a Magyar Posta által, gróf Batthyány Lajos – az első független magyar kormány miniszterelnöke, az 1848/49. évi magyar forradalom és szabadságharc vértanúja – születésének 200. évfordulója emlékére kiadott alkalmi postabélyeg megjelenésével kezdődött.

Az ezen a bélyegen található bélyegkép történelmietlen és tárgyi tévedéseit „Mi van a bélyegen?” címmel, egy rövid dolgozatban foglaltam össze. (5) Ugyanebben az anyagban vetettem fel először, hogy a kilenc tagú Batthyány-kormány négy egykori miniszteréről, közöttük Klauzál Gáborról – aki a földművelés-, ipar-, kereskedelem- és egészségügy mellett a postaügyek első minisztere is volt – a Magyar Posta bélyegkiadással még soha nem emlékezett meg. A dolgozatot figyelemfelhívásként, megküldtem a Magyar Posta Zrt. akkori vezérigazgatójának, Dr. Szabó Pálnak. A vezérigazgatói válasz – azon túl, hogy érdekes, sajátos álláspontot tükrözött, miszerint: „a bélyeg célja sem a történelmi események pontos követése, sokkal inkább a téma művészi megközelítése” (6) volt – külön nem tért ki a hiányolt bélyegkiadásokra, közöttük Klauzál Gábor személyére sem. Ennél azért többet vártam...

Az idő múlásával egyre többször foglalkoztatott a gondolat, hogy miért csonka a nemzeti bélyegkiadásunkban a Batthyány-kormány megjelenítése? Miért nem érdemelt eddig bélyeget Eszterházy Pál, Mészáros Lázár, Szemere Bertalan és az első postaminiszter, Klauzál Gábor? Egyre gyakrabban forgattam bélyeggyűjteményem albumlapjait, a Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógust, elemezgettem az egyes időszakok bélyegkiadásainak témaválasztásait, azok bélyegképeit és egyre inkább bosszantóvá vált a kérdés.

A postaforgalomhoz szükséges bélyegek kiadása állami momopólium, így minden történelmi időszakban az akkori politikai hatalom élt és nem egyszer vissza is élt ezzel a jogával. Míg a bélyegek kezdetben a tényleges postai forgalom szükségletének megfelelően kerültek kibocsátásra, később a hatalom egyre inkább felismerte a bélyegekben rejlő további, sokkal nagyobb lehetőségeket is. 

Szorosan vett témánknál, az első független magyar kormánynál maradva, nemzeti bélyegkiadásunkban eddig (7) gróf Batthyány Lajos miniszterelnökről 3 bélyegcímlet jelent meg (ebből az első: 1981-ben, az utolsó 2007-ben) (8); kormánya tagjai közül Deák Ferenc igazságügyminiszterről 2 (1932; 2003) (9); báró Eötvös József vallás- és közoktatási miniszterről 2 (1963; 1995) (10); Kossuth Lajos pénzügyminiszterről 19 (1932; 2002) (11); gróf Széchenyi István közlekedésügyi miniszterről pedig 11 (1932; 2001) (12) bélyegcímlet.


gróf Batthyány Lajos


Deák Ferenc


báró Eötvös József


Kossuth Lajosgróf Széchenyi István


Ha megnézzük a bélyegek kiadásának történelmi időszakait is, úgy a trianoni rablóbéke által megcsonkított Hazában már megjelent bélyegen a bölcs, az építő, a nemzetet fegyverbe szólító Deák, Széchenyi és Kossuth alakja. A második világháború utáni időszakban szinte természetesnek vehető, hogy az akkori hatalomnak forradalmi jelképként csak ez utóbbi személye volt elfogadható, így Kossuthnak 1945-1956. között négy alkalommal, összesen 9 bélyegcímletet szenteltek. Később, a Kádár-korszak konszolidációja már Eötvös, Széchenyi majd Batthyány alakját is bélyegképre engedte. Az 1989. évi politikai kurzusváltást követően, szélesebb lehetőség nyílt nemzeti sorsfordítóink, értékeink és nagyjaink emlékének ápolására, népszerűsítésére. Nos, ez valahogyan igen szerényre sikeredett! Ezen időszakot követően, ismét csak ugyanezen öt személyt találták meg az éves bélyegkiadásokat előkészítő témakijelölő tanácsadó bizottság tagjai, fogadta el azokat a mindenkori postavezetés és hagyta jóvá a döntéshozó felelős miniszter is. Pedig több mint húsz esztendő alatt, lett volna erre alkalom, hiszen mindegyiküknek volt valamilyen jeles emlékünnepe, például 2004-ben Klauzál Gábor születésének 200. évfordulója... (13)

Mindezek következtében, ma ott tartunk, hogy a magyar nemzeti bélyegkiadás sorában a nemzetközi munkásmozgalom nagy alakjai közül Lenin 21 (14), Sztálin 11 (15), Marx 7 (16) és Engels 2 (17) bélyegcímleten található, valamint megjelenik bélyegképen még további 55 olyan, a korábbi rendszer által fontosnak tartott baloldali alak is, akik között ott van Rákosi Mátyás 4 (18), Károlyi Mihály 2 (19), Kun Béla 2 (20), Ságvári Endre (21), Lukács György (22), Szakasits Árpád (23) és Münnich Ferenc (24) is 1-1 bélyegcímleten. De az első független magyar kormány tagjai közül Eszterházy, Mészáros, Szemere és Klauzál emlékét még mindig nem őrzi magyar postabélyeg!

Miután ésszerű magyarázatot nem találtam mindezekre és a gondolat egyre jobban foglalkoztatott, 2011. január 25-én levélben fordultam Schmidt Pálhoz, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatójához. Levelemben jeleztem nemzeti bélyegkiadásunk ezen hiányosságát: „Gróf Esterházy Pál külügyminiszter, Klauzál Gábor földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, Mészáros Lázár hadügyminiszter és Szemere Bertalan belügyminiszter a mai napig postai bélyegen még nem jelent meg.

      Különösen érthetetlen ezek közül Klauzál Gábor személye, akinek minisztériuma öt osztályra tagozódott (földművelés, ipar, bel- és külkereskedelmi, posta, közegészségügyi), így a postaügyek közvetlen irányítójaként, az első postaügyi miniszterünk is volt. Szerteágazó miniszteriális tevékenységének időszaka alatt, a postaügyek területén is jelentős munkát végzett és érdemeket szerzett. Minisztersége idején fogadták el az 1848. május 24-diki postatörvényt, megváltozott a posta addigi neve Magyar Álladalmi Postára, annak hivatalos nyelvévé vált a magyar, megjelent a levéltitok védelmére vonatkozó rendelet, a pecséteknél, a bélyegzőknél és a címtáblákon bevezetésre került a nemzeti címer és a nemzeti színek használata, valamint Than Mór festőművész is ekkor kapott megbízást az első magyar postai bélyeg megtervezésére. Ha figyelembe vesszük, hogy – az ismert bel- és külpolitikai okok miatt – a Klauzál minisztersége mindössze alig fél évet ölelt át, különösen tiszteletre méltó az a hatalmas munka, amit csak a postaügyek területén végzett.” 

Ezzel egyidejűleg, javaslatot tettem az elmaradások pótlására is: „Méltó és dicséretes lenne, ha a Magyar Posta mielőbb postai bélyegen örökítené meg a Batthyány-kormány azon tagjait is, akik esetében ezt eddig elmulasztotta. Javasolom, hogy a sort Klauzál Gábor személyével, a postaügyek egykori miniszterével kezdje, akinek munkásságát a Magyar Posta minden mai vezetője és dolgozója is büszkén magáénak vallhatja. Erre alkalmat teremthet akár már 2011-ben is a Magyar Posta bélyegkiadási tervében szereplő tartalék címletek egyikének felhasználása. A Klauzál-emlékbélyeg megjelentetése köthető lenne születése (november 18.), halála (augusztus 3.), esetleg a Batthyámy-kormány lemondásának napjához (október 2.) vagy a Postai Világnaphoz (október 9.).

Kérem Vezérigazgató Urat, hogy a levelemben leírtakat megfontolni és a javasolt bélyegkiadásokra, ezen belül is különös tekintettel a Klauzál-bélyeg mielőbbi megjelentetésére a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen!”Miután a Magyar Postától több mint 60 nap elteltével nem jött válasz, ezért 2011. április 12-én  sürgető levéllel fordultam a vezérigazgatóhoz. Erre a megkeresésemre aztán 2011. április 13-ai keltezéssel,  Csegezi Tamásné, a Magyar Posta Zrt. filatéliai igazgatója válaszolt. Levelében tájékoztatást adott a Magyar Posta Zrt. bélyegkibocsátási gyakorlatáról, majd levele végén külön kitért a Klauzál-bélyeg kérdésére is: „A Magyar Posta bélyegkibocsátási tevékenységét előre meghatározott program és tematika szerint végzi. A beérkezett és összegyűjtött bélyegkibocsátási javaslatokat a Témakijelölő Tanácsadó Bizottság értékeli. A bizottság véleménye alapján összeállított tématervet a nemzeti fejlesztési miniszternek terjesztjük fel jóváhagyásra a tárgyévet egy-másfél évvel megelőzően.

Fentiek alapján a Magyar Posta 2011. és 2012. évre vonatkozó kibocsátási programtervét lezárta, így az adott években nem áll módunkban bélyeget kibocsátani Klauzál Gáborról és a Batthyány-kormány eddig bélyegen nem szereplő tagjairól.

Tájékoztatom továbbá, bélyegkibocsátási irányelveink között szerepel, hogy a tématervben – az évfordulók sokasága miatt – elsősorban kerek, ötvennel osztható évfordulókról emlékezünk meg. Ennek figyelembe vételével javaslatát, Klauzál Gábor születésének 210. évfordulója kapcsán a 2014. évi kibocsátási tématerv összeállításakor a Témakijelölő Tanácsadó Bizottság elé terjesztem.”
(25)

Bár örömteli volt a válaszlevél utolsó bekezdésében szereplő, 2014. évre vonatkozó előterjesztési ígérvény, valahogy mégsem tudtam nyugodtan hátradőlni. Ebben a bekezdésben ugyan szó van a Klauzál-bélyegre vonatkozó előterjesztés ígéretéről, de a bélyegkibocsátási irányelvekkel ütköző évforduló miatt, a bizottságnál az esetleg el is vethető. Úgy éreztem, tovább kell lépnem...

Mivel a Magyar Posta Zrt. az éves bélyegkibocsátási tématervet a felügyeletét ellátó miniszterhez terjeszti fel jóváhagyásra, így 2011. április 28-án levélben fordultam Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszterhez. Levelemben – melyhez mellékeltem az addig keletkezett iratok másolatait – röviden vázoltam az előzményeket és támogatását kértem a javasolt bélyegkiadásokhoz: „Mint a Magyar Posta Zrt. bélyegkibocsátásában legfőbb döntéshozót kérem, hogy a Batthyány-kormány eddig mellőzött miniszterei, közöttük is kiemelten Klauzál Gábor emlékét megörökítendő postabélyeg mielőbbi kiadását, illetve annak megjelentetését szorgalmazni és támogatni szíveskedjen!”


A minisztériumból több mint 60 nap elteltével sem érkezett válasz, viszont a 2011. július 4-én megismételt kérésemre, 2011. július 11-ei keltezéssel végre levél jött Németh Monikától, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Elektronikus hírközlés, posta és információs társadalom-fejlesztési főosztályáról. A válasz megerősítette a már ismert bélyegkibocsátási eljárási rendet, majd kitért a konkrét kezdeményezésre is: „Köszönettel vettük javaslatát, melyben gróf Batthyány Lajos vezette első független, felelős magyar kormány tagjainak, kiemelten Klauzál Gábor volt postáért felelős miniszternek állít emléket. Bélyegkibocsátási javaslatát a Magyar Posta Témakijelölő Tanácsadó Bizottság részére fel fogjuk terjeszteni.” (26)

A lehetséges hivatalos utat végigjárva, jelenleg úgy tűnik, most már csak várni kell az ígéretek teljesülésre, 's reménykedni abban, hogy szavatartó emberekkel kerültem kapcsolatba és végre, talán 2014-re lesz nemzeti bélyegünk Klauzál Gábor tiszteletére, majd ezt követően a többi, egykori Batthyány-kormánybeli, méltatlanul mellőzött miniszterünk emlékére is...

   A bélyegkiadás nem mentes a politikától és már régóta jó üzlet! Ez utóbbinak számos tanújelét látjuk a külföldi és a hazai posták – nem egyszer spekulációs célzatú – bélyegkiadási gyakorlatában. Aktuális, a piac várható keresleti igényeit kielégítő bélyegek jelennek meg a forgalmi szükségletektől függetlenül rendre, mert mivel mással is tudnánk magyarázni több űrkutatási, festmény, egzotikus állat, autó, sor, kisív, blokk, ív és még hosszan sorolható kiadási változatainkat bélyegeinken? Reálisan gondolkodva, az üzleti érdekeket – tetszik, nem tetszik – tudomásul is kell vennünk mindaddig, amíg ezek nem szorítják ki közös nemzeti értékeinket a bélyegek világából sem. A politika pedig? Talán, egyszer, jó döntés is születik...


Bartos Mihály - 2011. szeptember


(1) Bélyeglexikon. Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1988. [BL] 93.o.

(2) BL i.m. 94.o.

(3) BL i.m. 94.o.

(4) BL i.m. 381.o.

(5) A dolgozat teljes terjedelmében a Klauzál Gábor Társaság honlapján olvasható

(6) Dr. Szabó Pál vezérigazgató 2007. június 7-ei levele, MP Rt. vezérigazgatóság 323.023/2007.

(7) A dolgozathoz a 2011. évi Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógust (kiadó: Philatelia Hungarica Kft.) [MPIK] használtam fel, mely a 2010. szeptember 1-ig megjelent bélyegeket tartalmazza.

(8) MPIK 3441, 4481, 4874.

(9) MPIK 526, 4714.

(10) MPIK 2014, 4309 – az Eötvös Kollégium 100 éves jubileumára.

(11) MPIK 529, 783-786, 863-866, 1022, 1292, 1325-1327, 2129 – Cegléd 600 éves jubileumára, 4230, 4439, 4619d – Magyar Millennium II. blokkpáron, 4630.

(12) MPIK 525, 707-711, 2303, 3039 – a Magyar Tudományos Akadémia 150 éves jubileumára, 3198 – a magyar lóversenyzés 150 éves jubileumára, szelvényen, 4112, 4619c – Magyar Millennium II. blokkpáron.

(13) Ebben az évben a Magyar Postának 37 bélyegkiadása volt, összesen 174 bélyegcímlettel.

(14) MPIK 1042, 1268, 1269 – Sztálinnal, 1336, 1338 – Marx, Engels és Sztálin közös, 1411-1413, 1571, 1692 – Szamuely Tiborral, 1777, 1873, 2242 – Marxszal, 2412-2414, 2529, 26.20-2621, 2937, 3542.

(15) MPIK 1044, 1122-1124, 1269 – Leninnel, 1270-1271, 1337, 1338 – Marx, Engels és Lenin közös, 1355, 1356.

(16) MPIK 296, 1085 – bélyeg a bélyegen, 1338 – Engels, Lenin és Sztálin közös, 1365, 2127, 2242 – Leninnel, 2511.

(17) MPIK 300, 1338 – Marx, Lenin és Sztálin közös.

(18) MPIK 1204 – Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusára, 1289-1291.

(19) MPIK 1922, 3021.

(20) MPIK 2300, 3766.

(21) MPIK 882 – Hoffmann Ottóval.

(22) MPIK 3702.

(23) MPIK 3953.

(24) MPIK 3799.

(25) Csegezi Tamásné filatéliai igazgató 2011. április 13-ai levele, MP Zrt. Bélyeg Kibocsátási Osztály 719.438/2011.

(26) Németh Monika 2011. július 11-ei levele, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Elektronikus hírközlés, posta és információs társadalom-fejlesztési főosztály NFM/8823/3/2011.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (46)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (38)
Wolf-kripta (13)