Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Hová tűntek a kehidaiak, a pacsériek és a slavikoviciek?
Gondolatok az előnevek jelentőségének változásairól

A rendhagyó módon megtartott 2021. évi Klauzál Napok Tétényben rendezvényünk nyolc „előadásból” álló sorozata hatodik írásában Szuromi Rita történész, az Eszterházy Károly Egyetem PhD-ösztöndíjasa, a Batthyány-kormány minisztereinek nemességét mutatja be...

A rendi társadalomban a rangemelést bizonyító oklevél címer- és előnévadomány nélküli is teljes értékű volt. Az előnévre (praedikatum) csak 1867 után tekintettek „nemesi előnévként,” holott ezt megelőzősen az nem volt a nemes család nevének része, polgárok épp úgy használhatták, mint kiváltságosok.

Az előnév a 18. századig többnyire jogszerző gyakorlattal alakult ki: a több ágra szakadt nemzetségek önmagukat lakóhelyük, vagy birtokuk földrajzi helyneve alapján különböztették meg. Az előnév a személynév előtt melléknévként funkcionált. A latin „de” képzőt felváltó magyar –i, korábban ipszilon végződés azt fejezte ki, hogy a família honnan származik, hol van, vagy volt birtoka.

Az előnév a 17. században terjedt el. Az állandósuló harcok lehetőséget teremtettek arra, hogy karddal szerzett érdemek által akár a jobbágyok is beemelkedjenek a nemességbe. Ekkortól a rangemelés mellé nem járt birtok, az adománylevelet, mely Mohács előtt még birtokot is tartalmazott, felváltotta a címeres levél, az armális, amely legtöbbször csak a nemesítést tényét rögzítette és sokszor még a címeradomány is elmaradt.

A tradicionális birtokos nemesség ezért szükségét érezte annak, hogy vagyona, társadalmi rangja és presztízse alapján megkülönböztesse magát az egyre nagyobb számú címeres családtól, akik legtöbbször a jobbágyok színvonalán a birtokosok földjén éltek. Az előnevek jelentőséget nyertek, hiszen az elvileg egy és ugyanazon nemességen belül egyre élesebb vagyoni, jogi és mentalitásbeli különbségek alakultak ki. A birtokosok, a bene possessionati és a possesionati tagjai igyekeztek önmagukat azáltal is megkülönböztetni, hogy már nevükkel jelezték, hogy birtokosok.

Hazánkban a németes von-nal szemben a latin eredetű „de” szócska honosodott meg, amely azt jelenti: -ból, -ből, való valahonnan. E latin szót már a középkorban is használták, hiszen családnevek hiányában akár egy jobbágyról is írhatták, hogy „Hevesből való Jakab” – s természetesen senki sem hitte, hogy Jakab nemes ember.

A legősibb családok pedig, akik önmagukat ősfoglalóknak tekintették, a de genere szóval fejezték ki, hogy mely nemzetség tagjai. Így például a Batthyány-kormány belügyminisztere, szemerei Szemere Bertalan családja is a de genere Huba változatot használta, ami azt jelentette, a Huba nemzetség szemerei ágából való. A de genere Huba előtagot csak a 20. században törvényesítette belügyminisztérium.


Batthyány-kormány

gr. németújvári
Batthyány-címer

A Batthyány kormány tagjainak előneveit vizsgálva látható, hogy hódoltság-kori előnevet használt a kormány névadója, gróf németújvári Batthyány Lajos miniszterelnök, akinek ősei még a Veszprém megyei Felsőörsön éltek Kővágóörsi családnévvel. Kővágóörsi György 1398-ban szerezte meg Battyán falut. Fia, Albert már Battyán-nak nevezte magát. A család 1522-ben nyerte el Németújvár birtokát, ahová a háborús időkben székhelyüket is áttették. A 16. századtól Németújvár neve előnévként jelent meg a családnév előtt.

br. vásárosnaményi
Eötvös-címer

Báró vásárosnaményi Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter ősei is ebben az időben kezdték Naményi birtokuk után önmagukat (vásáros)naményinek nevezni.


hg. galántai
Esterházy-címer

Herceg galántai Esterházy Pál Antal, a király személye körüli miniszter családjának előneve is a hódoltság koráig vezethető vissza. Esterházy Ferenc (1533-1604) Pozsony megye alispánja neje, Bessenyei Ilona egyik birtoka, Galánta után választott nevet.

  
kehidai
Deák-címer

A házassággal szerzett birtok után felvett előnév gyakorlata semmiben sem különbözött egy gróf Esterházyak és a jobbágysorból kiemelkedett Deákok esetében. Kehidai Deák Ferenc igazságügy-miniszter ősei egy szerencsés házasság révén jutottak 1757-ben Kehida birtokához, mely előnevükké vált.

  
udvardi és kossuthfalvi Kossuth-
és szemerei Szemere-címer

Kossuth Lajos és Szemere Bertalan ősei Mohács előtt nyerték nemességüket. A Kossuth család a 14. században kapta az észak-magyarországi Udvard és Kossuthfalva birtokát. Mivel nemességük abból az időből származott, amikor még nem létezett előnévadomány, így a kora újkortól a két ősi földbirtok nevét használták.

  
pacséri
Mészáros-címer

Mészáros Lázár hadügyminiszter felmenői 1801-ben nyertek adomány Pacsér településre, mely nevük előtagja lett.  

     
gr. sávárfelsővidéki
Széchenyi-címer

Hivatalos előnévadománya volt gróf sárvárfelsővidéki Széchenyi István közmunka- és közlekedésügyi miniszternek, akinek családneve a Nógrád megyei Szécsényre, mint ősi birtokra utal. A család a 16-17. században az egyik legnagyobb vagyongyűjtő volt, ám 1777-re Széchenyi Ferenc (1754-1820) egyedüli férfi leszármazott maradt. Az eredetileg „sárvári és felsővidéki” előnevet ő használta először, mégpedig hivatalos adományként. A 400 ezer kat. holdat birtokló családnak nem volt szüksége arra, hogy a nemesi társadalmon belüli helyzetét bizonyítsa, mégis rangjuknak megfelelően használtak előnevet.

  
slavikovici
Klauzál-címer

Sokkal problémásabb Klauzál Gábor esete. A Klauzálokat az 1990 előtt a történeti irodalom egyértelműen a nemesi társadalom tagjaiként említette, előnevüknek a slavikovici változatot tekintették.
Jelenleg Klauzál Gábor biográfiájának kutatói előtt sem ismert pontosan a családtörténet. Azok, akik a család cseh eredetét fogadják el, az előnévvel azonos helységből származtatják őket. Klauzál Gábor apját 1747-ben az Oszták-Németalföld területeken fekvő városban, Eupenben (ma Belgium német nyelvi közösségének székhelye) „de slavikovitzy” névvel anyakönyvezték. A „de” szócska használata közép-európai hagyomány, míg a von inkább a birodalom nyugati részein terjedt el, így feltételezhető, hogy a Klauzál ősök is a Birodalom keleti területeiről származhattak.
A Klauzál család előnevéről biztosan annyit állíthatunk, hogy Klauzál Gábor apjának, Jánosnak az 1793-ban kiadott nemesi oklevelén nem szerepel előnévadomány. Az okirat nem megerősítő, vagy honosító, hanem új rangemelés.
Klauzál Jánosnak, mint a Habsburg Birodalom katonájának ilyen módon történő kitüntetése egyáltalán nem volt ritka. A 18. század a rangemelés már nem vitézi tettekért járt, hanem az elitképzést szolgálta. A birodalomnak épp úgy szüksége volt a megújuló katonai elitre, a nemesítés pedig az adományozottat hűségre és szolgálatra kötelezte. Ebben a birodalom vezetésének és a feltörekvő polgári családoknak is találkozott az érdeke. A nemesítés e korban már nem kimagasló érdemért járt, inkább csak a szakmai, emberi kiválóság birodalmi szintű elismerésének tekinthető.

A rendi keretek lebontása nem várt fordulatot eredményezett a polgárok emlékezettörténetében. Minden, ami múlttá válik, az egyfajta társadalmi nosztalgiát eredményez. Így történt ez a polgárosodó társadalom esetében is: 1867 után felértékelődött a magyar nemesi oklevél és előnév presztízsértéke, s ezzel együtt megnőtt a kérelmezők száma. Hivatalos előnevet 1867 után azok is kértek, akik 1848 előtt családi hagyományok alapján használták azt. A Heves megyei Pappszászok 1910-ben tették hivatalossá a mádi névtagot, a Borhy család pedig 1903-ban kapta meg a borhi előnevet. Még az önmagukat a honfoglaló magyaroktól származtató Szemere család is legalizálta helyzetét azzal, hogy 1917-ben kérte és megkapta a „de genere Huba” kitétel használatához való jogot. 


Szuromi Rita
történész
Egri Eszterházy Károly Egyetem
Történelemtudományi Doktori Iskolája 
PhD-ösztöndíjasa2021. április


Felhasznált irodalom:

- Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez. Tanulmányok Csongrád megye történetéből 19. Szeged, 1992.
- Gerő József: A királyi könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly király által 1867-től 1918-ig adományozott nemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzéke. Budapest, 1940.
- Illésy János: A királyi könyvek jegyzéke és a bennük foglalt nemesség czím, czímer, előnév és honosság adományozásoknak, 1527-1867. Budapest, 1895.
- Ölyvedi Vad Imre: Nemességi kézikönyv. Szeged, 1930.
- Kempelen Béla: A nemesség. Budapest, 1907.
- Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1911-1932.
- Királyi Könyvek 5. kötet.
- Pálmány Béla: Klauzál Gábor és családja életpályája - új adatok tükrében. A Klauzál Gábor Társaság honlapja.

(A képeket összeválogatta: Hódi Szabolcs)


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)